...

.

Wednesday, November 24, 2010

Agni Zotis


Agni Zotis, at Wilmer Jennings Gallery.

Agni Zotis
staining splattering FUNAgni Zotis
Agni Zotis

No comments: